JanneSuuronen

Politisoitu koulutuskeskustelu

Tutkimukseen ja koulutukseen varattujen määrärahojen kasvattamista on pitkään jatkuun laman vuoksi hidastettu. Tai joillain sektoreilla määrärahojen kasvattaminen on jopa pysäytetty.

Moni poliitikko eri puolueista huutaa populistisesti suureen ääneen, kuinka nyt leikataan lastemme ja nuortemme tulevaisuudessa. Näin saattaa ollakin, mutta samalla on tunnustettava ajatusvirhe luokitella kaikki tutkimus ja koulutus yhteen suureen koriin. Otetaan esimerkiksi Suomen Akatemian tämän vuoden puolella tehdyt rahoituspäätökset.

Listasin alle ääripäitä tutkimuksista, joiden aloittamisen viivästäminen vaikkapa viiden tai  kymmenen vuoden päähän tuskin tuhoaisi lastemme ja nuortemme tulevaisuutta. Tai vaikkei näitä tutkimuksia Suomessa ja suomalaisella rahalla tehtäisi lainkaan. Korostan vielä, ettei tarkoituksenani ole vähätellä näiden tutkimusten akateemista arvoa vaan ainoastaan konkretisoida sitä, ettei kaikki tutkimuksen ja koulutuksen määrärahojen leikkaaminen tarkoittaisi välitöntä nakertamista lasten ja nuortemme tulevaisuudessa. Ja siten koulutuspoliittisen keskustelun painopistettä tulisi siirtää määrällisestä laadullisiin tekijöihin huomioiden tuottavuus yhteiskunnallemme.

 

Lapset "imperiaalisena sijoituksena": siirtomaa-aikaiseen Etelä-Rhodsiaan suuntautunut brittiläinen lapsisiirtolaisuus

Hankkeen julkinen kuvausTutkimus tarkastelee lapsisiirtolaisohjelmaa, jonka tavoitteena oli asuttaa valkoisia brittilapsia Rhodesiaan pysyviksi siirtolaisiksi vuosina 1946-62. Valikoitujen lasten oli määrä koulutuksen kautta nousta yhteiskunnallisesti etuoikeutettuihin asemiin ja näin ollen ylläpitää koloniaalista rodullista hierarkiaa. Tutkimus tarkastelee kuinka entiset siirtolaiset analysoivat koloniaalisen poliiikan perintöä elämässään intersubjektiivisen muistityön kautta. Aineisto muodostuu haastatteluista, havainnoinnista ja arkistomateriaalista, jota kerätään Britanniassa, eteläisessä Afrikassa ja Australiassa. Lapsisiirtolaisuus on ollut laajasti esillä brittiläisessä keskustelussa pääministerin lapsisiirtolaisille esittämän julkisen anteeksipyynnön (2010) myötä. Ele heijastelee sovinnontekoon liittyviä maailmanlaajuisia poliittisia prosesseja. Rhodesialaista lapsisiirtoalisuutta ei kuitenkaan juuri ole tutkittu, mikä tekee tutkimuksesta tärkeän ja ajankohtaisen.

Rahoitus (€)434 485

 

Mytologian, sanataiteen ja auktoriteetin sosiaalinen vaikutus

Mytologia, sanataide ja näitä hyödyntävä spesialisti muodostavat dynaamisen kokonaisuuden, jonka kolme osaa muuntuvat suhteessa toisiinsa, ja joiden auktoriteetti rakentuu yhteisöllisissä käytänteissä. Tutkimuksessa tarkastellaan tätä järjestelmää ja sen toimintaa eri kulttuureissa ja konteksteissa hyödyntäen rekisterin käsitettä ja lähtökohtia, jotka korostavat mytologiaa käytänteinä. Tutkimuksen toisiaan täydentävissä osatutkimuksissa tarkastellaan sekä ”perinteisiä” (keskiaikainen germaaninen, 1800- ja 1900-lukujen karjalainen, tämänpäiväinen rotenkielinen ja tetuninkielinen perinne) että ”nykyaikaisia länsimaisia” kulttuureja (suomalainen poliittinen diskurssi, Skandinavian multimediamainonta). Projektin päämääränä on kehittää monitieteinen metodologinen kehys, jonka puitteissa voidaan analysoida mytologian, kielen ja niiden käyttäjien järjestelmää, ja jota voitaisiin hyödyntää niin humanistisilla kuin yhteiskuntatieteellisilläkin aloilla ja esimerkiksi kuluttajatutkimuksessa.

Rahoitus (€)434 485

 

Juoksun affektiiviset maisemat

Polkujuoksu on kasvattamassa nopeasti suosiota ympäri maailman. Mutta miksi ihmiset juoksevat poluilla, mitä he saavat siitä? Miten he kokevat ympäristön juostessaan? Näihin kysymyksiin vastaaminen on olennaista, jotta ymmärtäisimme kuinka liikunta, viherympäristöt ja henkinen ja fyysinen hyvinvointi nivoutuvat toisiinsa. Aiempi tutkimus kertoo jo vakuuttavasti, että liikunta viherympäristöissä on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta myönteistä. Aiempi tutkimus on kuitenkin ollut pääasiassa kyselyihin, mittauksiin ja koeasetelmiin perustuvaa, ja sen avulla ei olla päästy kiinni päivittäisiin kokemuksiin liikunnasta viherympäristöissä. Siksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan polkujuoksua kehollisena, aistien välittämänä käytäntönä, jonka kautta muodostuu ja ylläpidetään affektiivisia vuorovaikutussuhteita kehon, itsen ja ympäristön välillä.

Rahoitus (€)270 103

 

Uskontojen kohtaamisia ja uskontojen muutoksia: monitieteellinen tutkimus saamelaisten rituaalipaikkojen kohdebiografiasta

Arkeologinen projekti "Uskontojen kohtaamisia ja uskontojen muutoksia: monitieteellinen tutkimus saamelaisten rituaalipaikkojen kohdebiografiasta" käsittelee uskontojen ja uskonnollisen identiteetin muuttumista Pohjois-Fennoskandiassa. Tutkimus keskittyy erityisesti saamelaisten rituaalipaikkojen kohdebiografiaan eli muutoksiin paikkojen käyttäjäryhmissä ja paikkojen saamissa merkityksissä. Kohdebiografia pitää sisällään keholliset rituaaliset kokemukset, muistot, sosiaaliset suhteet ja nykykäytön. Näitä tutkitaan käyttäen hyväksi arkistotietoja, haastatteluita ja luonnontieteellisiä menetelmiä, kuten fosfaattianalyysejä. Projektissa yhdistetään aineistoja Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä.

Rahoitus (€)260 807

 

Matkustaminen ja minän kuvaukset 1600-luvun englantilaisessa kulttuurissa

Projektissa tutkitaan elämänkerrontaa ja minän kuvauksia 1600-luvun englantilaisissa matkakertomuksissa. Tarkoitus on selvittää miten yksittäisten matkailijoiden motiivit ja pyrkimykset näkyivät heidän kertomuksissaan. Projekti yhdistää matkakirjoitusten ja elämänkerronnan, eli life writing-tutkimuksen kulttuurihistorialliseen tutkimusotteeseen pyrkimyksenään laajentaa käsitystä sekä uuden ajan alun omaelämäkerrallisesta kerronnasta että matkakirjoittamisesta. Matkakertomukset on aiemmin nähty varsin strategisena minän esittämisenä, performanssina, mutta tässä tutkimuksessa näitä tekstejä ja niiden kuvia lähestytään moninaisina henkilökohtaisten muistojen ja elämänkokemusten kirjaamisen prosesseina. Tutkimuksen materiaali koostuu 1600-luvun englantilaisessa kulttuuri-piirissä tuotetuista matkakirja-käsikirjoituksista sekä ajan painetusta matkakirjallisuudesta, jota kirjoittivat eri sosiaaliluokkien edustajat kauppiaista kappalaisiin ja diplomaateista herrasmiehiin ja aristokraatteihin.

Rahoitus (€)434 485

 

Kieli-ideologiat ja Csángójen koulutusohjelma: Kielen keksimistä tai poistamista?

Projekti tutkii kieli-ideologioita kielenelvytysohjelman käynnistämien muutosprosessien yhteydessä. Moldavian csángót ovat Euroopan arvoituksellisin vähemmistö, joka on kohdannut paljon syrjintää Romaniassa. Euroopan Neuvosto tunnusti Moldavian csángójen kielen suosituksessaan v. 2001. Verrattaen menestyksekäs unkarin kielikoulutusohjelma käynnistyi samana vuonna. Aiemman tutkimuksen perusteella, sekä kielen 'keksiminen' ja 'poistaminen' (Pennycook & Makoni 2006) luonnehtivat csángójen kielitilannetta. Tutkimuskysymykseni on: miten kielikoulutusohjelmaan osallistuvat csángót identifikoituvat kielenelvytysohjelman yhteydessä? Aineisto kerätään monipaikkaisen etnografisen kenttätyön avulla csángóyhteisöistä. Aineeston keruuseen kuuluu myös luokkahuonevuorovaikutuksen videointia ja lasten, vanhempien sekä opettajien (visuaalisia ja perinteisiä) haastatteluja. Tutkimuksen päämääränä on myös auttaa csángó-yhteisöjä näkemään kielensä resussina.

Rahoitus (€)434 485

 

Ruumis, minuus ja huolenpito: hyvinvointi ja sosiaaliset muutokset nyky-Kuubassa

Nykyiset väestörakenteessa, elintavoissa ja maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset tuovat arvaamattomia muutoksia tavallisten ihmisten jokapäiväiseen hyvinvointiin. Tämä tutkimus tarkastelee rakennemuutoksien ja yksilöiden hyvinvoinnin välistä suhdetta etnografisesti tutkimalla tavallisten ihmisten käsityksiä ruumiista, minuudesta ja huolenpidosta nyky-Kuubassa, jossa on parhaillaan käynnissä laajamittaisia yhteiskunnallisia mullistuksia. Hyvinvointi käsitetään tutkimuksessa emotionaaliseksi ja ruumiilliseksi, henkilökohtaiseksi ja sosiaalisesti määritellyksi, kulttuurisesti rakentuneeksi ja historiallisesti muuttuvaksi kokemukseksi. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten muutosten vaikutuksista tavallisten ihmisten hyvinvointiin. Tutkimus lähestyy hyvinvointia antropologisesti keskittyen ihmisten arkielämän kokemuksiin mutta huomioi myös suurimittaiset, globaalit ja paikalliset, hyvinvointiin vaikuttavat rakenteet.

Rahoitus (€)255 940

 

Oppineen magian kuvat: synty, jatkuvuus ja muutokset. Antropo- ja zoomorfiset teemat latinankielisten manuaalien välittämissä magian kuvastoissa Euroopassa vuosina 1100-1650.

Maagiset kuvat ovat yksi vanhimpia keinoja, joilla ihmiset ovat tavoitelleet terveyttää, turvaa ja menestystä. Tämä projekti tutkii Euroopassa vuosina 1100-1650 kiertäneitä magian kuvastoja ja niiden kulttuurihistoriallisia yhteyksiä latinankielisten oppineen magian manuaalien välityksellä. Pääkohteena ovat ihmishahmoiset, usein taivaankappaleita esittävät kuvat, joiden valmistusta lähdeteksteissä kuvataan. Aineistoa ei ole aiemmin tutkittu tästä näkökulmasta. Projekti toteutetaan Jyväskylän yliopistossa ja liikkuvuuskohteissa (Firenze, Lontoo, Wien). Tutkimuksessa sovelletaan ikonografian, filologian, historiatieteiden ja tilastollisen analyysin menetelmiä. Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa kuvamagian historiallisista kehityslinjoista ja merkityksistä keskiajan yhteiskunnassa. Tarkoituksena on tuoda lisävaloa kysymystä, miksi taikauskoisiin ja irrationaalisiin järjestelmiin (esim. vaihtoehtoiset hoitomuodot) on uskottu laajasti. https://jyu.academia.edu/LauriOckenström

Rahoitus (€)252 854

 

Uudet kosmopolitanismit: Afro-eurooppalainen liikkuvuus diasporisessa afrikkalaisessa nykykirjallisuudessa

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan afrikkalaisen ranskan- ja englanninkielisen diasporisen kirjallisuuden tapoja käsitellä kosmopolitanismin potentiaaleja ja rajoja erilaisissa afro-eurooppalaisen liikkuvuuden konteksteissa. Tutkimuksessa sovelletaan kriittisesti kosmopolitanismin ja siitä viime vuosina johdetun afropolitanismin käsitteitä. Teoriaan ja afrikkalaiseen kaunokirjallisuuteen pohjaten tämä tutkimus kehittelee uuden analyyttisen mallin, joka heijastelee kosmopolitanismin käsitteen etuoikeutettuja, pragmaattisia ja kriittisiä ulottuvuuksia. Tutkimus lisää ymmärrystämme transkulturaatiosta ja esteistä aidosti kosmopoliitin Euroopan tiellä. Tarkastelemalla kirjallisuuden esityksiä afrikkalaista alkuperää olevien poissulke(utu)misista kosmopoliitin maailmankansalaisuuden piiristä Euroopassa tutkimus kiinnittää huomiota perinteisten kosmopolitanismien universalisoiviin taipumuksiin sekä tuoreempien afropolitanismien elitismiin

Rahoitus (€)250 725

 

ps. Tässä idelogis-aatteellisessa tutkimuksessa ovat jo tuloksetkin valmiiksi tiedossa.

Taloutta kasvattava tasa-arvo? Tasa-arvopolitiikan ja vaikuttamistyön taloudellistuminen Euroopan unionissa

EU instituutiot ja EU-tason naisjärjestöt perustelevat sukupuolten tasa-arvoa enenevissä määrin talouskasvulla ja kilpailukyvyllä. Samalla EU:n talouspoliittiset toimenpiteet vesittävät tasa-arvoa. Tieteidenvälinen tutkimus tarjoaa uutta tietoa talousvetoisen tasa-arvopuheen taustalla olevista toimijoista ja prosesseista sekä sen vaikutuksista tasa-arvoon ja naisjärjestöjen mahdollisuuteen kyseenalaistaa vallitsevaa talouspolitiikkaa. Aiemmasta tasa-arvopolitiikan tutkimuksesta poiketen hanke yhdistää feministisen politiikan teorian taloutta käsittelevään feministiseen tutkimukseen. Analysoimalla sukupuolittuneita ja sukupuolittavia taloudellistumisen prosesseja, jotka muovaavat tasa-arvopoliitiikkan ja naisjärjestöjen työtä, tutkimus tarjoaa uuden, analyyttisen tavan käsitteellistää ilmiöitä, joista yleensä keskustellaan monitulkintaisen neoliberalismi-termin alla. Tutkimusmateriaali koostuu EU instituutioiden ja sidosryhmien teksteistä ja avaintoimijoiden haastatteluista.

Rahoitus (€)253 025

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän AriKananen kuva
Ari Kananen

Hyviä poitteja.
Olen pitkään ollut sitä mieltä että jos koulutuksessa olisi lukukausimaksut kaikilla vaikka 2000€.
Ei kukaan katselisi epäpäteviä, jämähtäneitä ja alisuoriutuvia opettajia.
Nykyään niitä notkuu joka laitoksessa.

Toimituksen poiminnat